اطلاعیه

چارت سازمانی و شرح وظایف

 

 

 

 

- سیاست­گذاری ، استاندارد سازی ، برنامه ریزی ، نظارت و انجام بررسی­های زمین شناسی مهندسی، لرزه زمین ساخت و زلزله شناسی، آب زمین­شناسی و زمین­شناسی زیست محیطی با هدف تهیه انواع نقشه‌ها و گزارش‌های زمین شناسی مهندسی، زمین شناسی نواحی شهری، آب­زمین­شناسی، زمین­شناسی زیست محیطی، ژئوتکنیکی و پهنه بندی بلایای طبیعی و مخاطرات زمین شناختی به صورت جامع و موضوعی در سرتاسر ایران

- برنامه‌ریزی جهت تهیه واجرای طرح های تحقیقاتی ، علمی و مشاوره ای در زمینه‌های یاد شده.

- هدایت و نظارت بر اجرای مأموریت های صحرایی و عملیات آزمایشگاهی و نظارت بر اجرای پروژه هایی که از طریق سازمان یا ارگانهای خارج از سازمان به دفتر ارجاع می گردد.

- برنامه‌ریزی جهت حضور سریع کارشناسان دفتر در محل رخداد بلایای طبیعی و مخاطرات زمین­شناختی جهت تهیه و تنظیم گزارش مخاطرات و انجام بررسی های تکمیلی جهت کاهش مخاطرات

- برنامه‌ریزی و هدایت عملیات صحرایی و کارهای دفتری جهت بررسی های زمین‌شناسی زیست محیطی نظیر تعیین مکانهای مناسب برای دفن زباله از دیدگاه زمین شناسی ، تعیین منشا، نوع و جهت انتشار آلودگی هادر آب و خاک، بررسی آلودگی ناشی از فعالیت های معدنی و مناطق دارای پتانسیل آلودگی ناشی از فرآیندهای هیدروترمال و ارائه راهکارهای کاهش آلودگی

- برنامه ریزی و آماده سازی اطلس های لرزه خیزی و مخاطرات زمین شناختی کشور

- برنامه‌ریزی و اجرای بررسی های مورد نیاز به منظور تامین منابع آب و مصالح ساختمانی مورد نیاز پروژه های مختلف عمرانی

- برنامه‌ریزی و اجرای بررسی های زمین شناسی پزشکی

- برنامه ریزی جهت تجهیز، تکمیل و توسعه آزمایشگاههای مکانیک خاک، مکانیک سنگ، لرزه زمین ساخت و زمین شناسی زیست محیطی

- برنامه ریزی مطالعات ژئوتکنیکی در راستای فعالیتهای عمرانی و مهندسی و مشاوره ای نظیر سد سازی ، جاده سازی ، مکان یابی پروژه ها ،پایداری شیروانی ها و ظرفیت باربری مجاز زمین

- همکاری با دفتر معاونت زمین شناسی و سایر معاونت های سازمان به منظور تبادل اطلاعات علمی و همکاری در بررسی های زمین شناسی و بویژه زمین شناسی کواترنری  

- برنامه ریزی و هدایت بررسیهای زمین شناسی مهندسی سواحل دریاها و مهندسی رودخانه و همکاری با دفتر زمین شناسی دریایی جهت انجام مطالعات مشترک در  پهنه‌های ساحلی

- برنامه‌ریزی و انجام مطالعات زمین شناسی مهندسی و زیست محیطی در طرح های توسعه شهری یازمین شناسی نواحی شهری